Nội dung Tái sinh Tải về
Dàn nhạc hit 1 Tải về
Dàn nhạc hit 2 Tải về
Dàn nhạc hit 3 Tải về
Chuông nhà thờ Tải về
Glockenspiel (tăng) Tải về
Luân Công (1 lần) Tải về
Công (3 lần) Tải về
Vibraphone (tăng) Tải về
Vibraphone (giảm dần) Tải về
Piano (sốc) Tải về

効果音を無料でダウンロード